Charlotte Köhler Prijs en Stipendium

Prijs

De Charlotte Köhler Prijs is een belangrijke, driejaarlijkse prijs voor een auteur die een hoogstaand proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven. Aan deze prijs, die tevens als oeuvreprijs geldt, is een bedrag van € 15.000,- verbonden.

Voor de Charlotte Köhler Prijs komt elke drie jaar een ander genre in aanmerking. Het bekroonde werk moet in de drie jaar voorafgaand aan het uitreikingsjaar in boekvorm zijn gepubliceerd. Voor toneelwerk geldt dat de premièredatum in de drie jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking ligt.

Stipendium

Het Charlotte Köhler Stipendium is een eenmalige aanmoedigingstoelage van € 5.000,- voor een getalenteerde beginnende Nederlandstalige auteur of vertaler van proza, poëzie, jeugdliteratuur, toneel of ander werk dat tot de literatuur wordt gerekend.

Het Charlotte Köhler Stipendium wordt jaarlijks toegekend. Om voor het stipendium in aanmerking te komen, dienen in de afgelopen vijf jaar titels van de auteur of vertaler te zijn uitgebracht. In geval van toneelwerk wordt niet de publicatie, maar de uitvoering als voorwaarde gesteld.

Voor het Charlotte Köhler Stipendium komt elk jaar een ander genre in aanmerking.

Wie was Charlotte Köhler?

Charlotte Köhler (1892-1976) was een vooraanstaand en succesvol toneelspeelster en voordrachtskunstenares. Zij speelde onder meer bij de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, Het Schouwtooneel en De Amsterdamsche Tooneelvereeniging. De grote faam die Charlotte Köhler verwierf met haar rollen bij de theatergezelschappen werd zo mogelijk nog overtroffen door het succes dat ze boekte met haar virtuoze solovoordrachten.

Zelf van arme komaf schonk Charlotte Köhler haar vermogen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vereniging van Letterkundigen (voorloper van de Auteursbond). De vereniging richtte in 1988 de Stichting Charlotte Köhler op, die zowel een prijs als een stipendium voor auteurs uitreikt. In 2009 werd de financiële armslag van de Charlotte Köhler Stichting vergroot dankzij een legaat van de overleden schrijfster Netty Koen-Conrad (1917-2008).